Polityka prywatności

§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu VideoTarget.pl (dalej: Serwis) jest VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 5213717687), która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 2. VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe:
  • w celach technicznych (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową)), oraz
  • w celu podjęcia działań mających skutkować założeniem konta na serwisie (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), oraz
  • w celach marketingowych, w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).
 3. VideoTarget sp. z o.o. przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale skutkiem ich nie podania będzie ( w zależności od celu w jakim są zebrane) brak możliwości właściwego administrowania stroną, założenia konta lub brak możliwości przesłania informacji marketingowych.
 5. VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 6. VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
 7. Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lub do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń, gdy to zgoda użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.
 8. Wobec danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.


§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przez Ciebie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 5. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@VideoTarget.pl .


§ 3.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Ma on również prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu kontakt@VideoTarget.pl.


§ 4.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu.
 2. Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust.3 może w każdym momencie je wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub przesłać taką informację na adres kontakt@VideoTarget.pl.


§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. VideoTarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie VideoTarget.pl.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@VideoTarget.pl.


Logo videotarget.pl

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

VideoTarget.pl
Prosta 70
00-838 Warszawa
VideoTarget.pl
+48 600 056 053
Dział wydawców:
wydawcy@videotarget.pl
Dział treści:
producenci@videotarget.pl
Dział sprzedaży:
sprzedaz@videotarget.pl
Copyright © by VideoTarget.pl. All rights reserved.